Nadležnosti

 • Predstavlja i zastupa Opštinu;
 • Predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine;
 • Donosi odluke , uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke;
 • Stara se i odgovoran/na je za izvršavanje prenešenih i povjerljivih poslova;
 • Utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora;
 • Imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i gl. administratora uz saglasnost skupštine;
 • Daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština;
 • Imenuje i razrješava direktore agencija;
 • Postavlja i razrješava Menađžera
 • Imenuje i razrješava starješine organa lokalne uprave;
 • Podnosi skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi najmanje jednom godišnje
 • Usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave , javnih službi i agencija čiji je osnivač,radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga , o čemu donosi odgovatajuće akte;
 • Vrši nadzor nad radom lokalne uprave;
 • Odgovoran /na je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;
 • Donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje buđžeta opštine
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

 

Biografija

Anela Čekić je rođena 01.01.1970 godine u Gusinju. Osnovnu školu je završila u Gusinju a srednju školu u Plavu. Diplomirala je na Rudarsko – Metalurškom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, i stekla zvanje dipl.ing.tehnologije. U svojoj dosadašnjoj radnoj biografiji sticala je radno iskustvo obavljajući poslove i radne zadatke načelnice za inspekcijske poslove u opštini Plav i direktorice expoziture CKB banke u Plavu. Njen rad i angažovanje na pomenutim poslovima bio je prepoznatljiv kao veoma kvalitetan , marljiv i ažuran , gdje su došle do izražaja i njene organizacione sposobnosti.

Na mjesto predsjednice opštine izabrana je 17.09.2014 godine i reizabrana 31.12.2016 godine.

 

Kontakt

Email: opstinagusinje@t-com.me

predsjednica@opstinagusinje.me

telefon: +382 (0) 51  250  157